Yoga van Harte, gevestigd aan de Stroetenweg 5, 9449 PD Nooitgedacht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. M.J.M. Radstaak-Odijk, eigenaar van Yoga van Harte, is de Functionaris Gegevensbescherming van Yoga van Harte. Zij is te bereiken via info@yogavanharte.nl


Contactgegevens:

www.yogavanharte.nl

Stroetenweg 5 9449 PD

Nooitgedacht

06 42450045


Wat zijn persoonsgegevens

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Yoga van Harte verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten, een freelance yogadocent bent of een indirecte relatie met haar hebt en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Yoga van Harte verwerkt.

 1. -Voor- en achternaam

 2. -Geslacht

 3. -Geboortedatum

 4. -Adresgegevens

- Telefoonnummer

 1. -E-mailadres


Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens? B

ij de verwerking van persoonsgegevens is Yoga van Harte gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.


Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens en wie kan mijn gegevens inzien?

De eigenaar van Yoga van Harte verwerkt persoonsgegevens. Zij is ook de enige die bij jouw persoonsgegevens kan. De inschrijfformulieren worden hardcopy in een afgesloten ruimte bewaard. Uiteraard kun je op verzoek je gegevens inzien.


Waarvoor verwerkt Yoga van Harte persoonsgegevens?

Yoga van harte verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. -Je inschrijving als cursist of je betrokkenheid als freelancer.

 2. -Het afhandelen van je betaling en de administratieve processen daaromheen.

 3. -Je te kunnen bellen, e-mailen, berichten of what’s-appen indien dit nodig is om de dienstverlening aan je op een optimale manier te kunnen laten verlopen.

 4. -Contact te onderhouden en je te informeren over het lesaanbod, wijzigingen in de dienstverlening en/of aan Yoga van Harte gerelateerde zaken.

 5. -Je van dienst te kunnen zijn als je vragen hebt.

 6. -Voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld bij het introduceren van een nieuwe yogavorm, yogales, workshops e.d. Wil je hiervoor niet benaderd worden door Yoga van Harte dan kun je dit aangeven. Je bent dan akkoord met het feit dat je van informatie verstoken blijft.

 7. -Yoga van Harte verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die zij nodig heeft voor de belastingaangifte. Elders in deze privacyverklaring staat een overzicht van alle persoonsgegevens die zijn verwerkt.Registratie van gegevens ten behoeve van het lidmaatschap van cursisten.

Je gegevens worden bij inschrijving door jou aangeleverd via een ondertekend inschrijfformulier. Na verwerking, dwz je bent na fiattering toegevoegd aan de bestaande app-groeps en je voornaam staat vermeld in de aanwezigheidslijst van jouw gekozen groep, wordt je formulier zorgvuldig in een afgesloten ruimte bewaard, bruikbaar voor financiële administratie. Bij cursisten jonger dan 16 jaar tekenen ouders/verzorgers het inschrijfformulier voor toestemming. De gegevens worden niet langer dan wettelijk noodzakelijk is en/of noodzakelijk voor normaal gebruik binnen Yoga van Harte of het doel waarvoor zij zijn, gebruikt en worden na het verlopen van deze termijn verwijderd.


Beeldmateriaal.

Yoga van Harte kan foto’s en video’s maken van diverse activiteiten ten behoeve van de promotie van Yoga van Harte. Beeldmateriaal kan worden gepubliceerd op de publieke Facebookpagina of Instagram van Yoga van Harte en/of de website van Yoga van Harte. Voor het gebruik van beeldmateriaal voor publicitaire doeleinden zoals Facebook, Instagram, website en promotiemateriaal wordt door Yoga van Harte expliciet toestemming gevraagd bij de geportretteerden.Online media.

Yoga van Harte maakt gebruik van een e-mail-nieuwsbrief waarin relevante informatie voor cursisten wordt gedeeld. Alle ingeschreven cursisten ontvangen deze nieuwsbrief op het door hen bij inschrijving opgegeven e-mailadres. Er is mogelijkheid voor een OPT-Out. Als Yoga van Harte groepen cursisten mailt zal dat altijd in BCC gebeuren en zien andere groepsleden het e-mailadres niet. Yoga van Harte maakt gebruik van What’s App en SMS om individuele cursisten in speciale gevallen te bereiken. Daarnaast is er per groep een groepsapp aangemaakt waar iedere individuele cursist desgewenst en na fiattering aan toegevoegd is of kan worden.Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Yoga van Harte kun je terecht bij de eigenaar van Yoga van Harte via info@yogavanharte.nlDatalekken.

Yoga van Harte neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Yoga van Harte via info@yogavanharte.nl. Indien er sprake is van (een vermoeden van) een datalek wordt dit gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens (AP). Na melding van een datalek heeft Yoga van Harte een informatieplicht die voorschrijft dat cursisten en andere relaties waarvan gegevens zijn opgeslagen worden geïnformeerd over wat er met hun persoonsgegevens is gebeurd.Recht op vergetelheid (RTBF) en inzage in gegevens (SAR).

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Yoga van Harte en heb je het recht op gegegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens sturen naar info@yogavanharte.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Yoga van Harte wil er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-onsCommunicatie.

De privacyverklaring is terug te vinden op www.yogavanharte.nl en op te vragen bij Yoga van Harte via info@yogavanharte.nl


Wijzigingen privacybeleid

Yoga van Harte behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient de aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen via www.yogavanharte.nl

Privacyverklaring